Nauka dla Społeczeństwa

05.06.2023
PL EN
29.03.2022 aktualizacja 29.03.2022

Do konsultacji skierowano projekt dot. kryterium dla studentów ubiegających się o stypendium socjalne

Fot. Adobe Stock Fot. Adobe Stock

Ujednolicenie w skali kraju kryterium dochodowego uprawniającego studenta do ubiegania się o stypendium socjalne, obligatoryjność obrony pracy doktorskiej, przesunięcie terminu złożenie sprawozdania przez NAWA - m.in. to zakłada projekt nowelizacji przygotowany przez MEiN.

W projekcie, skierowanym do konsultacji publicznych, zaproponowano zmiany w trzech ustawach: ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, ustawie o Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej i ustawie Przepisy wprowadzające ustawę Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Jak podano w uzasadnieniu do projektu, proponowane zmiany mają głównie charakter doprecyzowujący w związku z wątpliwościami interpretacyjnymi, które pojawiły się na gruncie stosowania tych ustaw.

W projekcie zaproponowano m.in. wprowadzeniu regulacji umożliwiającej – w przypadkach i na warunkach określonych w regulaminie studiów – zaliczenia studentowi przez uczelnię czynności wykonywanych przez niego w ramach zatrudnienia, stażu lub wolontariatu na poczet praktyk zawodowych, jeżeli czynności te umożliwiły uzyskanie efektów uczenia się określonych w programie studiów dla praktyk zawodowych.

Projektowana nowelizacja wprowadza ujednolicenie w skali kraju kryterium dochodowego uprawniającego studenta do ubiegania się o stypendium socjalne oraz zwiększenie jego wysokości. Doprecyzowano regulacje dotyczące zaświadczeń, którymi musi legitymować się student ubiegający się o stypendium socjalne, w przypadku, gdy dochód na osobę w jego rodzinie nie przekracza kwoty określonej w ustawie o pomocy społecznej.

W projekcie jest też zapis wprowadzający obowiązek wydania studentowi zagranicznej uczelni odbywającemu część studiów w Polsce legitymacji studenckiej. Zaproponowano też zmianę przepisów dotyczących zatrudniania na stanowiskach nauczycieli akademickich osób, które uzyskały stopień naukowy, stopień w zakresie sztuki lub tytuł zawodowy za granicą, tak by ułatwić umiędzynarodowienie polskich uczelni i mobilność kadry akademickiej.

Zaproponowano także zmianę przepisów dotyczących oceny okresowej nauczyciela akademickiego. Zmiana przepisu polega na uzupełnieniu katalogu nieobecności o przebywanie na urlopie bezpłatnym trwającym co najmniej 3 miesiące, pobieranie przez co najmniej 3 miesiące zasiłku chorobowego lub pobieranie świadczenia rehabilitacyjnego. Długotrwała nieobecność w pracy wynikająca ze wskazanych powodów ma być - w myśl projektu - traktowana na równi z innymi, wymienionymi już w przepisie, nieobecnościami. Zmiana przepisu będzie skutkowała przesunięciem terminu dokonania oceny okresowej nauczyciela akademickiego.

W projekcie zaproponowano także wprowadzenie obligatoryjności publicznego charakteru obrony rozprawy doktorskiej i kolokwium habilitacyjnego. Z jawności wyłączone zostaną tylko rozprawy i kolokwia, których przedmiot jest objęty tajemnicą prawnie chronioną. Określono minimalne kryteria formalne wymaganych do pełnienia funkcji promotora, w szczególności promotora pomocniczego.

W nowelizacji proponowane się też rozszerzenie katalogu przepisów, których nie stosuje się do uczelni i wyższych seminariów duchownych prowadzonych przez kościoły i inne związki wyznaniowe, z wyjątkiem Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Chodzi o przepisy dotyczące postępowania w sprawach uwierzytelniania dokumentów wydawanych przez uczelnie.

W projekcie zapisano też rozwiązanie, zgodnie z którym w posiedzeniach rady uczelni będzie uczestniczył - z głosem doradczym - przedstawiciel każdego związku zawodowego działającego w uczelni. Zaproponowano też ograniczenie możliwości odwołania członka rady uczelni wyłącznie do przypadku, gdy wszczęto przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo umyślne lub postępowanie o umyślne przestępstwo skarbowe, albo gdy zaprzestał spełniać warunek, gdy członkostwa w radzie uczelni nie można łączyć z pełnieniem funkcji organu tej lub innej uczelni, członkostwem w radzie innej uczelni ani zatrudnieniem w administracji publicznej.

Inna proponowana w projekcie zmiana polega na przesunięciu terminu złożenia rocznego sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej za poprzedni rok obrotowy z dnia 31 maja na dzień 31 marca.

Łącznie w projekcie zaproponowano blisko 40 regulacji o charakterze doprecyzowującym, uszczegóławiającym i porządkującym. (PAP)

Autorka: Danuta Starzyńska-Rosiecka

dsr/ mir/

Przed dodaniem komentarza prosimy o zapoznanie z Regulaminem forum serwisu Nauka w Polsce.

Copyright © Fundacja PAP 2023