Regulamin

31.08.2017 aktualizacja: 13.02.2024
 1. Niniejszy regulamin określa zasady udostępniania, funkcjonowania i korzystania z portalu internetowego naukawpolsce.pl (dalej „Portal”) prowadzonego pod adresem URL: naukawpolsce.pl i warunki usług świadczonych w Portalu drogą elektroniczną.
 2. Wydawcą i właścicielem Portalu jest Fundacja PAP z siedzibą ul. Bracka 6/8; 00-502 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000630663, NIP 701-06-01-526, REGON 365096939.(dalej: Wydawca)
 3. Portal administrowany jest przez  Polską Agencje Prasową S.A. z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy: 00-502), ul. Bracka 6/8 zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym - Rejestr przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000062594 o kapitale zakładowym w wysokości 30 695 520 zł, wpłaconym w całości, NIP 525-000-10-90 (dalej: Administrator)
 4. Do korzystania z Portalu i udostępnianych w jego ramach usług wymagane jest: połączenie z siecią Internet, przeglądarka internetowa umożliwiająca wywoływanie
 5. i przeglądanie na ekranie komputera lub innego urządzenia elektronicznego stron WWW.
 6. Każdy użytkownik, z momentem rozpoczęcia korzystania z Portalu i udostępnianych
 7. w ramach Portalu usług, zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego Regulaminu oraz regulaminów innych świadczonych przez Administratora usług wybranych przez użytkownika (o ile usługi te posiadają odrębne regulaminy). 
 8. Wszelkie materiały (w szczególności depesze, zdjęcia, grafiki, pliki video) zamieszczone w serwisie "Nauka w Polsce" chronione są przepisami ustawy z dnia
 9. 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych.
 10. Fundacja PAP zezwala na bezpłatny przedruk artykułów z Serwisu Nauka w Polsce pod warunkiem mailowego poinformowania nas raz w miesiącu o fakcie korzystania z serwisu oraz podania źródła artykułu. W portalach i serwisach internetowych prosimy o zamieszczenie podlinkowanego adresu: Źródło: naukawpolsce.pl, a w czasopismach adnotacji: Źródło: Serwis Nauka w Polsce - naukawpolsce.plPowyższe zezwolenie nie dotyczy: informacji z kategorii "Świat" oraz wszelkich fotografii i materiałów wideo.
 11. W przypadku portali społecznościowych prosimy o umieszczenie jedynie tytułu i leadu naszej depeszy z linkiem prowadzącym do treści artykułu na naszej stronie, podobnie jak to jest na naszym profilu facebookowym. 
 12. Informacje o przedruku artykułów z Serwisu Nauka w Polsce, prośby o patronaty medialne, informacje o prowadzonych badaniach, organizowanych konferencjach itd., prosimy przesyłać na adres: naukawpolsce@pap.pl
 13. Dane osobowe użytkowników Portalu są przetwarzane z zachowaniem wymogów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002r. Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.).

§ 2 Zawartość Portalu

 1. Celem Portalu jest umożliwienie użytkownikom sieci Internet dostępu do zasobów udostępnianych w Portalu, 
 2. Wszelkie prawa do Portalu jako całości należą do Wydawcy, zaś prawa do poszczególnych elementów jego zawartości (tj. tekstów, grafik, zdjęć, materiałów video, oprogramowania i pozostałych elementów chronionych prawem) do Wydawców lub do osób fizycznych lub prawnych, których materiały zgodnie z prawem są udostępniane przez Administratora w Portalu.
 3. Zarówno Portal jako całość jak i poszczególne jego elementy podlegają ochronie przewidzianej przepisami prawa, a w szczególności ustaw: ustawy o prawie autorskim
 4. i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 (t.j. Dz. U. z 2006r. nr 90 poz. 631 z późn. zm.); ustawy o ochronie baz danych z dnia 27 lipca 2001r.  (Dz. U. z  2001r. nr 128 poz. 1402 z późn. zm.); ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z dnia 16 kwietnia 1993r. (t.j. Dz. U. z 2003 nr 153 poz.1503 z późn. zm.) ustawy prawo własności przemysłowej
 5. z dnia 30 czerwca 2000r. (t.j. Dz. U. z 2003r. nr 119, poz. 1117 z późn. zm.).
 6. Bezprawne lub niezgodne z Regulaminem korzystanie z Portalu i poszczególnych elementów jego zawartości będzie sankcjonowane na podstawie przepisów prawa cywilnego i karnego.
 7. Na stronach Portalu mogą być prezentowane również linki, materiały i prezentacje zawierające odesłania do ofert i usług podmiotów trzecich. Zakres i warunki korzystania
 8. z ofert i usług podmiotów trzecich są określone w odrębnych regulaminach ustalonych przez te podmioty. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za warunki i skutki korzystania z ofert i usług tych podmiotów przez użytkowników.
 9. Użytkownicy korzystają z Portalu na własną odpowiedzialność i ryzyko. Wydawca nie gwarantuje, że informacje przedstawione w Portalu będą poprawne, ścisłe czy przydatne do zamierzonego przez użytkownika celu, dla jakiego użytkownik ich poszukiwał. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje korzystania przez użytkownika z Portalu, w szczególności za jakiekolwiek decyzje podjęte przez użytkownika na podstawie informacji uzyskanych w Portalu albo niezgodne z intencjami użytkowników wykorzystanie materiałów zamieszczonych przez nich w Portalu.
 10. Ze względu na uwarunkowania techniczne Wydawca nie gwarantuje, że informacje
 11. i materiały przesyłane za pomocą Internetu w systemie Portalu dotrą do użytkownika
 12. w formie bezbłędnej, kompletnej i pełnej. Wydawca nie zapewnia również, że przeglądanie stron będzie odbywało się bez przerw, wad technicznych oraz że użytkownik uzyska dokładnie te informacje, których szukał. Zastrzeżenie to dotyczy również materiałów zamieszczanych przez użytkownika.

§ 3. Korzystanie z Portalu

 1. Dostęp do Portalu i możliwość zapoznania się ze zgromadzonymi tam zasobami mają wszyscy użytkownicy sieci Internet odwiedzający Portal. 
 2. Aktywne korzystanie z Portalu poprzez zamieszczanie komentarzy mają wszyscy odwiedzający.
 3. Użytkownik Portalu zobowiązany jest do korzystania z Portalu z poszanowaniem obowiązujących przepisów prawa, dobrych obyczajów oraz postanowień niniejszego Regulaminu. Użytkownik korzystając z Portalu nie może podejmować działań, stosować technologii i/lub narzędzi zakłócających pracę systemu informatycznego Portalu.
 4. Wydawca zastrzega sobie prawo uniemożliwiania dostępu lub usuwania zamieszczanych przez użytkowników w Portalu dopuszczającym się w Portalu rażących i uporczywych naruszeń. 
 5. Zamieszczając komentarze w Portalu użytkownik upoważnia jednocześnie Wydawcę nieodpłatnie do korzystania z Materiałów Użytkownika (w sposób nieograniczony czasowo i terytorialnie) w dowolnym celu, a w szczególności choć niewyłącznie w wydawnictwach i pozostałych mediach Wydawcy, w zakresie wszystkich pól eksploatacji obejmujących w szczególności: utrwalanie i zwielokrotnianie wszelkimi technikami, a w tym technikami poligraficznymi, drukarskimi, reprograficznymi, magnetycznymi, informatycznymi, cyfrowymi, fotograficznymi, fonograficznymi, audialnymi, wizualnymi, audiowizualnymi, multimedialnymi, w dowolnym systemie, standardzie i formacie oraz na wszelkich rodzajach nośników, w tym także trwałe lub czasowe wprowadzenie do pamięci komputera lub innego urządzenia elektronicznego;  wprowadzanie do obrotu, najem, użyczanie we wszelkich systemach i kanałach obrotu egzemplarzami; publiczne wykonanie, wystawianie, wyświetlanie, odtwarzanie, nadawanie i reemitowanie wszelkimi znanymi technikami i metodami; wszelkie publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do tych materiałów dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, we wszystkich systemach, technikach i technologiach. Udzielone Wydawcy upoważnienie obejmuje także prawo do udzielania przez Wydawcę innym podmiotom zgody na korzystanie z Materiałów Użytkownika zamieszczanych w Portalu.
 6. Udzielone Wydawcy upoważnienia obejmują także zgodę (upoważnienie) na rozpowszechnianie wizerunków osób utrwalonych w komentarzach zamieszczonych przez użytkownika w Portalu, w zakresie ich rozpowszechniania określonym w ust. 6 .
 7. Upoważnienia, o których mowa w ust. 6-7 dotyczą każdoczesnego Wydawcę Portalu czyli zarówno aktualnego Wydawcę jak i jego następców prawnych i ew. podwykonawców.

§4 Postanowienia końcowe.

 1. Regulamin obowiązuje od chwili udostępnienia na stronie Portalu. Wydawca zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian do Regulaminu w każdym czasie.
 2. W przypadku dokonania jakichkolwiek zmian w Regulaminie, Wydawca  poinformuje o tym niezwłocznie użytkowników poprzez publikacje jednolitego tekstu Regulaminu na stronie Portalu.
 3. Zmiana Regulaminu nie ma wpływu na skuteczność praw nabytych przez Wydawcę na podstawie poprzednich wersji Regulaminu.
 4. Wydawca dołoży wszelkich starań w zakresie prawidłowego funkcjonowania Portalu
 5. i poszczególnych usług dostępnych w Portalu, nie ponosi jednak odpowiedzialności za zaistnienie przerw w funkcjonowaniu Portalu lub dostępnych w nim usług w przypadku zaistnienia problemów technicznych niezależnych od Wydawcy.
 6. Wydawca zastrzega sobie czasowe wyłączanie Portalu w całości lub w części w związku z przerwami technicznymi, a także wprowadzanie nowych rozwiązań funkcjonalnych, w tym podnoszących poziom bezpieczeństwa i jakości działania Portalu. Wydawca dołoży starań, by tego rodzaju przerwy następowały w godzinach nocnych.
 7. Wydawca zastrzega sobie prawo zawieszania lub zaprzestania udostępniania niektórych usług, dokonywania zmian funkcjonalności w obrębie tych usług i wprowadzania innych zmian.
 8. Wydawca zastrzega sobie prawo do dokonywania cesji całości lub części praw i obowiązków wynikających z wydawania i/lub administrowania Portalem na inne podmioty, co użytkownik przyjmuje do wiadomości i na co niniejszym wyraża zgodę.
 9. Wszelkie pytania i uwagi dotyczące funkcjonowania Portalu winny być zgłaszane Administratorowi na adres e-mail: naukawpolsce@pap.pl

Najpopularniejsze

 • Fot. Adobe Stock

  Krytyczny autostereotyp Polaków w memach o nosaczu sundajskim

 • Posłowie: audyt wykazał nieprawidłowości w Sieci Badawczej Łukasiewicz, ma być zawiadomienie do prokuratury

 • Czas na przybyszów z przyszłości? Dlaczego nie! Fizycy zrobili w teorii miejsce na tachiony

 • Opłaca się studiować w małych miastach

 • Prof. Ekiert: rozpadają się tradycyjne wzory finansowania uniwersytetu

 • Fot. Adobe Stock

  Plemniki i komórki jajowe winne różnic w długości życia

 • Grecja/ Wszystkie obiekty archeologiczne w Atenach zamknięte z powodu upałów

 • Tłuste koty na diecie pomagają zrozumieć ludzką otyłość

 • Chorwacja/ W Dubrowniku odnotowano najwyższą w historii kraju temperaturę morza

 • 55. rocznica lądowania na Księżycu

Fot. Adobe Stock

Na dnie Bałtyku zalegają wraki; naukowcy z UJ wśród badaczy pracujących nad zmniejszeniem zanieczyszczenia morza

Instytucje z Polski, Litwy, Niemiec i Szwecji pracują nad zmniejszeniem zanieczyszczenia Morza Bałtyckiego niebezpiecznym paliwem, amunicją i innymi pozostałościami wraków - poinformował Uniwersytet Jagielloński, który jest partnerem projektu "Baltwreck".

newsletter

Zapraszamy do zapisania się do naszego newslettera