Deklaracja dostępności

16.05.2024 aktualizacja: 20.05.2024

Fundacja Polskiej Agencji Prasowej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.naukawpolsce.pl

Daty publikacji i aktualizacji
Data publikacji strony internetowej: 2024-05-05.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024-05-05.

Status pod względem zgodności
Niniejsza strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, z powodu niezgodności wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne i wyłączenia
Treści wymienione poniżej są niedostępne z następujących powodów:
 • niektóre materiały graficzne (zdjęcia) nie mają w pełni dokładnych opisów,
 • niektóre materiały tekstowe nie mają prawidłowej hierarchii nagłówków,
 • niektóre treści mogą być napisane niewystarczająco prostym językiem
 • posiadają strukturę, w którą nie ma możliwości ingerencji – np. pliki udostępniane są dla programistów i opisują schemat dokumentów.

Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności
Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia 2024-04-16
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Oświadczenie zostało ostatnio poddane przeglądowi w dniu 2024-05-05

Skróty klawiaturowe
Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą do kontaktu jest Magdalena Chodak, adres poczty elektronicznej m.chodak@pap.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 22 22 509 27 52. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

Postępowanie odwoławcze
W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich (https://bip.brpo.gov.pl)

Dostępność architektoniczna
Fundacja Polskiej Agencji Prasowej ma swoją siedzibę w budynku przy ulicy Brackiej 6/8. Do budynku prowadzą wejścia od ulicy Brackiej i ulicy Mysiej. Dla gości przeznaczone jest wejście główne od ulicy Brackiej. Recepcja znajduje się w holu budynku, naprzeciwko wejścia. Dalsze przejście do budynku zabezpieczone jest drzwiami, które otwierają się po przyłożeniu karty gościa lub karty pracownika do czytnika. Przez wszystkie drzwi może przejechać osoba poruszająca się na wózku. Dla osób poruszających się na wózkach dostępne są wszystkie pietra. W budynku są 2 windy. Toalety dla osób niepełnosprawnych znajdują się tylko na parterze.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku Polskiej Agencji Prasowej nie ma pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a.

Skorzystanie z miejsca parkingowego dla osoby niepełnosprawnej czy tłumacza języka migowego nie wymaga wcześniejszego umówienia, jest dostępne stale przed budynkiem.

Najpopularniejsze

 • Fot. Adobe Stock

  Krytyczny autostereotyp Polaków w memach o nosaczu sundajskim

 • Posłowie: audyt wykazał nieprawidłowości w Sieci Badawczej Łukasiewicz, ma być zawiadomienie do prokuratury

 • Czas na przybyszów z przyszłości? Dlaczego nie! Fizycy zrobili w teorii miejsce na tachiony

 • Opłaca się studiować w małych miastach

 • Prof. Ekiert: rozpadają się tradycyjne wzory finansowania uniwersytetu

 • Fot. Adobe Stock

  Plemniki i komórki jajowe winne różnic w długości życia

 • Grecja/ Wszystkie obiekty archeologiczne w Atenach zamknięte z powodu upałów

 • Tłuste koty na diecie pomagają zrozumieć ludzką otyłość

 • Chorwacja/ W Dubrowniku odnotowano najwyższą w historii kraju temperaturę morza

 • 55. rocznica lądowania na Księżycu

Fot. Adobe Stock

Na dnie Bałtyku zalegają wraki; naukowcy z UJ wśród badaczy pracujących nad zmniejszeniem zanieczyszczenia morza

Instytucje z Polski, Litwy, Niemiec i Szwecji pracują nad zmniejszeniem zanieczyszczenia Morza Bałtyckiego niebezpiecznym paliwem, amunicją i innymi pozostałościami wraków - poinformował Uniwersytet Jagielloński, który jest partnerem projektu "Baltwreck".

newsletter

Zapraszamy do zapisania się do naszego newslettera