Nauka dla Społeczeństwa

22.09.2023
PL EN
02.06.2022 aktualizacja 02.06.2022

Nagroda dla utalentowanych informatyków

Adobe Stock Adobe Stock

Młodych informatyków z wybitnym dorobkiem naukowym można do 12 czerwca zgłaszać do Konkursu o Nagrodę im. Witolda Lipskiego. Do wygrania jest po 50 tys. złotych – w kategoriach dla teoretyków oraz specjalistów zastosowań informatyki.

Nagroda została ustanowiona przez grupę polskich informatyków pracujących za granicą w 2005 r. i upamiętnia Witolda Lipskiego, pioniera polskiej informatyki, wybitnego uczonego o szerokich zainteresowaniach badawczych.

Jak informuje organizator, Fundacja Kościuszkowska, nagroda może zostać przyznana jednokrotnie, obywatelom Polski, którzy mieszkają na stałe na terenie kraju i do 31 grudnia 2021 r. nie ukończyli 35 roku życia (granica wiekowa może zostać przesunięta w przypadku urlopu związanego z urodzeniem i wychowywaniem dziecka).

Kandydaci muszą mieć na swoim koncie wybitne osiągnięcia naukowe w dziedzinie informatyki. W dniu składania zgłoszenia do konkursu powinni być pracownikami, doktorantami lub studentami w krajowej szkole wyższej albo w krajowej instytucji prowadzącej badania naukowe w dziedzinie informatyki. Mogą to być osoby, które otrzymały tytuł zawodowy lub stopień naukowy w takiej szkole lub instytucji w ciągu poprzednich 2 lat.

Zgłoszenia do konkursu przyjmowane są do 12 czerwca pod TYM adresem.

W formularzu należy krótko opisać osiągnięcia badawcze kandydata, maksymalnie pięć najważniejszych publikacji oraz dołączyć wymagane zgody i oświadczenia. Warunkiem koniecznym jest przedstawienie w formie elektronicznej listu rekomendacyjnego pracownika naukowego prowadzącego badania w zakresie informatyki oraz załączenie: życiorysu kandydata (CV), krótkiego opisu przebiegu pracy naukowej wraz z listą wszystkich publikacji w wydawnictwach o zasięgu ogólnokrajowym lub

międzynarodowym.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 12 października. Pytania można kierować do sekretarza Kapituły Celiny Imielińskiej - email: celina.imielinska@gmail.com

PAP – Nauka w Polsce

kol/ zan/

Przed dodaniem komentarza prosimy o zapoznanie z Regulaminem forum serwisu Nauka w Polsce.

Copyright © Fundacja PAP 2023