Nauka dla Społeczeństwa

04.10.2023
PL EN
28.04.2022 aktualizacja 28.04.2022

Senat za ustanowienie medalu "Zasłużony dla Nauki Polskiej Sapientia et Veritas"

Fot. Adobe Stock Fot. Adobe Stock

Nowelę ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz niektórych innych ustaw ustanawiającą medal "Zasłużony dla Nauki Polskiej Sapientia et Veritas" poparł w czwartek Senat. Nowelizacja przewiduje też wpisanie do katalogu zadań prezesa Głównego Urzędu Miar prowadzenie badań naukowych.

Nowelizację przygotowała grupa posłów PiS. Wprowadza ona zmiany w sześciu ustawach, w tym w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. W toku prac w Senacie zaproponowano jedną poprawkę doprecyzowującą, którą senatorowie przyjęli.

Za przyjęciem noweli z poprawką głosowało 96 senatorów, nikt nie był przeciwko, a 3 wstrzymało się od głosu.

Zgodnie z ustawą minister edukacji i nauki będzie mógł nadać medal "Zasłużony dla Nauki Polskiej Sapientia et Veritas" (łac. mądrość i prawda) za szczególne zasługi dla szkolnictwa wyższego i nauki, w tym za wybitne osiągnięcia w zakresie działalności naukowej, dydaktycznej lub organizacyjnej.

Medal będzie mógł być nadany osobie fizycznej, w tym osobie niemającej obywatelstwa polskiego, osobie prawnej lub jednostce organizacyjnej niemającej osobowości prawnej. Będzie miał trzy stopnie – złoty medal, srebrny i brązowy. Jak podano w uzasadnieniu do projektu nowelizacji, w 2022 r. na opracowanie projektu medalu oraz wykonanie i dostawę 1750 sztuk, legitymacji i etui, zaplanowano 400 tys. zł.

Nowelizacja przewiduje także wpisanie do katalogu podstawowych zadań prezesa Głównego Urzędu Miar prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych. Prezes GUM będzie mógł występować jako wnioskodawca (także w konsorcjum z innymi podmiotami) w konkursach na realizację projektów badawczych ogłaszanych przez Narodowe Centrum Nauki i Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

W ustawie zaproponowano również m.in. zapisy, zgodnie z którymi uchwały podjęte przez Krajową Komisję Etyczną ds. Doświadczeń na Zwierzętach i lokalne komisje etyczne do spraw doświadczeń na zwierzętach we wszystkich rozpatrywanych przez te organy sprawach, w tym w sprawach zgód na przeprowadzanie doświadczeń i w sprawach dotyczących odmowy udostępnienia informacji publicznej, powinni podpisywać ich przewodniczący, a w razie ich nieobecności – wiceprzewodniczący tych komisji. Przepadła poprawka dotycząca zniesienia utajnienia prac Krajowego Komisji Etycznej ds. Doświadczeń na Zwierzętach, zaproponowana przez Lewicę.

W ustawie znalazły się także zapisy o trybie wznowienia postępowania o nadanie stopnia doktora, doktora habilitowanego i tytułu profesora, jak również wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności postępowania o nadanie tytułu profesora.

Wprowadzono też zapisy dotyczące oceny efektów działania Krajowych Naukowych Ośrodków Wiodących (KNOW). Projekt przewiduje powierzenie oceny raportu końcowego i sprawozdania finansowego KNOW zespołowi doradczemu powołanemu przez szefa MEiN.

Przewidziano też przedłużenie okresu realizacji umów zawartych w ramach programu Regionalna Inicjatywa Doskonałości. Pieniądze w ramach tego programu będą mogły być przekazywane do 31 grudnia 2023 r. 

PAP - Nauka w Polsce, Szymon Zdziebłowski, Danuta Starzyńska-Rosiecka

szz/ dsr/ joz/

Przed dodaniem komentarza prosimy o zapoznanie z Regulaminem forum serwisu Nauka w Polsce.

Copyright © Fundacja PAP 2023