Nauka dla Społeczeństwa

28.09.2023
PL EN
26.04.2023 aktualizacja 26.04.2023

Komitet Zdrowia Publicznego PAN przedstawił rekomendacje ws. koordynacji działań

Fot. Adobe Stock Fot. Adobe Stock

Komitet Zdrowia Publicznego PAN przedstawił rekomendacje dotyczące koordynacji działań władz samorządowych i państwowych.

Przygotowano je w ramach projektu "Ocena wybranych elementów systemu zdrowia w Polsce w oparciu o dowody naukowe i dobre praktyki innych krajów – Polskie Zdrowie 2.0”.

To kolejne, trzecie opracowanie. Poprzednie dotyczyły redukcji użycia tytoniu i innych produktów zawierających nikotynę, szczególnie wśród młodego pokolenia oraz zasadniczego wzmocnienia zdrowia publicznego.

Badacze w najnowszym opracowaniu podkreślają, że sprawna koordynacja działań w różnych sferach polityki zdrowotnej wymaga właściwego podziału ról oraz uregulowania prawnego. Rozwiązania zamieszczono w opracowaniu "Koordynacja działań podejmowanych na różnych poziomach władz samorządowych i państwowych w planowaniu polityki zdrowotnej".

Współczesna ochrona zdrowia – jak wskazano w informacji przekazanej PAP - koncentruje się na profilaktyce zdrowotnej, działaniach naprawczych, opiekuńczych oraz promocji zdrowia. Polityka zdrowotna wyznacza m.in. cele i priorytety działania systemu zdrowia, określa reguły dostępności i korzystania ze świadczeń oraz relację między płatnikami i świadczeniodawcami.

Dla sprawnego planowania i wdrażania polityki zdrowotnej – jak zaznaczono - niezbędna jest koordynacja działań podejmowanych na różnych poziomach władzy państwowej i samorządowej.

"Istotą jest, aby elementy władzy publicznej nie przeszkadzały sobie, tylko się wspomagały" – zaznaczono.

W rekomendacjach eksperci PAN przedstawiają przykłady możliwych rozwiązań dotyczących polityki zdrowotnej w dwóch wariantach. Pierwszy z nich dotyczy wprowadzania modyfikacji w ustawach, ale bez ingerowania w zapisy Konstytucji RP. W ramach tego podejścia wyróżniono dwa modele: samorządowy i powiatowy. Wariant drugi dopuszcza zmiany w Konstytucji RP.

Proponowany Model Samorządowego Systemu Ochrony Zdrowia (MSSOZ) dzieli obowiązki zdrowotne wobec obywateli między poszczególne poziomy administracji samorządowej. W modelu tym samorządy województw odpowiedzialne są za organizację lecznictwa szpitalnego oraz, jak obecnie, za organizację stacjonarnych i całodobowych świadczeń dotyczących uzależnień; powiaty - za rozwiązywanie problemów związanych z uzależnieniami oraz tworzenie centrów zdrowia psychicznego i zdrowia publicznego, a gminy za organizację usług z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej oraz usług opiekuńczych.

Model Powiatowego Systemu Ochrony Zdrowia (MPSOZ) to - jak wskazano - podejście zaproponowane przez Związek Powiatów Polskich (ZPP) w 2022 r. jako pomysł na "optymalny model systemu ochrony zdrowia” oparty na samorządzie powiatowym. Przyjmuje się w nim, że powinno się przekształcić powiatowe zasoby w zakresie ochrony zdrowia w lokalne centra zdrowia. W ocenie ZPP przyniesie to konsolidację zasobów, koncentrację usług i współpracę interesariuszy.

Wariant drugi zakłada wdrożenie jednego z opisanych powyżej modeli, ale także wprowadzenie zmian w Konstytucji. Istotną zmianą w tym wariancie jest wprowadzenie współodpowiedzialności obywatela za zdrowie swoje i swoich dzieci. W informacji wskazano, że wzięcie odpowiedzialności za stan swojego zdrowia byłoby podstawą np. do konieczności płacenia za choroby powstałe w wyniku niewłaściwego stylu życia. Autorzy wskazują tu np. otyłość czy choroby wywołane paleniem tytoniu. Zdaniem autorów opracowania byłoby to motywujące dla pacjentów, a także wzmocniło efekty leczenia.

Opracowanie jest do pobrania na stronie https://pan.pl/polskie-zdrowie/. (PAP)

Nauka w Polsce, Katarzyna Lechowicz-Dyl

ktl/ mhr/

Przed dodaniem komentarza prosimy o zapoznanie z Regulaminem forum serwisu Nauka w Polsce.

Copyright © Fundacja PAP 2023