Nauka dla Społeczeństwa

03.12.2023
PL EN
23.11.2021 aktualizacja 23.11.2021

W wykazie prac legislacyjnych projekt dotyczący studiów doktoranckich

Fot. Adobe Stock Fot. Adobe Stock

Projekt nowelizacji ustawy, dotyczący osób ubiegających się o nadanie stopnia doktora i podmiotów mających uprawnienie do jego nadawania oraz doktorantów i podmiotów prowadzących szkoły doktorskie znalazł się w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów.

Chodzi o projekt nowelizacji ustawy o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, za którego przygotowanie odpowiedzialne jest Ministerstwo Edukacji i Nauki.

W opisie projektu podano, że proponowane zmiany dotyczą m.in. sytuacji związanej wyrażeniem zgody przez doktoranta na przeniesienie do innej szkoły doktorskiej w przypadku zaprzestaniem kształcenia w danej dyscyplinie. Proponuje się dokonanie zmiany polegającej na określeniu warunku uzyskania takiej zgody oraz konsekwencji jej niewyrażenia w przypadku braku szkoły doktorskiej prowadzącej kształcenie w danej dyscyplinie. Chodzi wprowadzenie obowiązku pokrycia przez podmiot prowadzący szkołę doktorską osobie, która utraciła możliwość ukończenia kształcenia, kosztów postępowania w sprawie nadania stopnia doktora w trybie eksternistycznym.

W zakresie kontynuacji postępowań o nadanie stopnia doktora habilitowanego w przypadku utraty przez podmiot habilitujący uprawnień do nadawania tego stopnia proponuje się określenie sposobu kontynuacji tych postępowań w zależności od momentu, w którym nastąpi utrata uprawnienia. Jeżeli nastąpi ona przed powołaniem komisji habilitacyjnej, wówczas postępowanie zostanie przekazane do prowadzenia podmiotowi wskazanemu przez Radę Doskonałości Naukowej.

W razie utraty uprawnienia po powołaniu komisji habilitacyjnej komisja ta będzie kontynuowała swoje prace, a podjęta przez nią uchwała zostanie przekazana podmiotowi wyznaczonemu przez Radę Doskonałości Naukowej. Podmiot ten – na podstawie otrzymanej uchwały – zadecyduje o nadaniu albo o odmowie nadania stopnia doktora habilitowanego. Zmiana umożliwi kontynuację wszczętych postępowań w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w razie utraty uprawnień przez podmiot habilitujący.

Proponuje się także wydłużenie o rok terminu ostatecznego zakończenia przewodów doktorskich wszczętych na podstawie ustawy o stopniach i tytule, czyli do 31 grudnia 2023 r. Uzasadnieniem dla proponowanej zmiany jest pandemia COVID-19, która spowodowała przeszkody w prowadzeniu działalności naukowej, m.in. ograniczenie dostępu do infrastruktury badawczej, laboratoriów, bibliotek i archiwów, utrudnienia w zakresie prowadzenia badań naukowych opartych na kontakcie bezpośrednim i w odbywaniu spotkań zespołów badawczych w formule stacjonarnej oraz w mobilności krajowej i międzynarodowej, w tym w odbywaniu kwerend.

Jak podano w opisie projektowanej nowelizacji, zmiany mają na celu złagodzenie negatywnych skutków pierwszej ewaluacji dla możliwości nadawania stopnia doktora i prowadzenia szkół doktorskich.

Proponuje się, aby w okresie przejściowym od uzyskania wyników pierwszej ewaluacji do czasu przyznania kategorii naukowych w wyniku kolejnej ewaluacji, która zostanie przeprowadzona w 2026 r., podmioty, które uzyskają w poszczególnych dyscyplinach kategorię naukową B, mogły nadal nadawać w tych dyscyplinach stopień doktora i kształcić doktorantów w prowadzonych szkołach doktorskich. (PAP)

Autorka: Danuta Starzyńska-Rosiecka

dsr/ joz/

Przed dodaniem komentarza prosimy o zapoznanie z Regulaminem forum serwisu Nauka w Polsce.

Copyright © Fundacja PAP 2023