Projekt: zmiany w trybie i zasadach wyłaniania laureatów nagrody Prezesa Rady Ministrów za dokonania naukowe

Fot. Fotolia
Fot. Fotolia

Recenzent, promotor zgłoszonej pracy doktorskiej lub osoba zatrudniona w tej samej jednostce nie będą mogli zarekomendować kandydata do nagrody Prezesa Rady Ministrów za dokonania naukowe - wynika z projektu rozporządzenia, znajdującego się w wykazie prac legislacyjnych rządu.

Na stronach RCL w środę opublikowano projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród Prezesa Rady Ministrów oraz wzoru wniosku o ich przyznanie. Wnioskodawcą jest szef KPRM, minister - członek Rady Ministrów Michał Dworczyk.

Projekt rozporządzenia do ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce precyzuje tryb i zasady wyłaniania laureatów nagrody Prezesa Rady Ministrów za dokonania naukowe. Doprecyzowuje też organizację pracy zespołu powołanego przez premiera, w celu wyłonienia najistotniejszych dokonań naukowych w danym roku spośród zgłoszonych wniosków. Określa także, kto i w jaki sposób może złożyć wniosek o przyznanie tej nagrody.

Jak wskazano, projektowane rozporządzenie ma być inspiracją do rozwoju badań i wdrażania innowacyjnych rozwiązań.

Projekt zakłada, że prezes Rady Ministrów będzie powoływał na pięcioletnią kadencję zespół składający się z samodzielnych pracowników naukowych, którzy będą reprezentowali różne dziedziny nauki. Zadaniem zespołu ma być wskazanie najistotniejszych dokonań naukowych, mających istotny potencjał wdrożeniowy w sferze gospodarczej, społecznej lub naukowej.

Według projektu zespół ma także wskazywać rokujących naukowców z młodego pokolenia na podstawie oceny zgłoszonych przez instytucje naukowe i naukowo-badawcze wniosków o wyróżnienie prac, które stały się podstawą do uzyskania (z wyróżnieniem) stopnia doktora i doktora habilitowanego.

W projekcie określono dyscypliny, w których wnioskodawca może zgłaszać kandydatów do nagrody za wyróżniającą się rozprawę doktorską i za wysoko ocenione osiągnięcia będące podstawą nadania stopnia doktora habilitowanego - tylko do tych, w których ma uprawnienia do nadawania stopni doktora i doktora habilitowanego albo posiadał takie uprawnienia w roku, w którym stopień został nadany.

Nowe przepisy mają uściślić, kto może, a kto nie udzielić rekomendacji. Po zmianach rekomendacji nie będzie mógł udzielić recenzent lub promotor zgłoszonej pracy, oraz osoba zatrudniona w tej samej jednostce, w której jest zatrudniony kandydat do nagrody.

Wniosek o przyznanie nagród będą mogli złożyć m.in. rektor uczelni, prezydent federacji podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki, prezes PAN, prezes Polskiej Akademii Umiejętności, dyrektor instytutu naukowego PAN, dyrektor instytutu badawczego. Z projektu wynika, że taki wniosek musi zostać złożony do prezesa Rady Ministrów do 30 kwietnia danego roku, w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem zaufanym, na elektroniczną skrzynkę podawczą KPRM.

Projekt rozporządzenia doprecyzowuje wymogi dotyczące dokumentowania wniosku o nagrodę m.in. za osiągnięcia naukowe będące podstawą do nadania stopnia doktora habilitowanego. Wśród dokumentacji powinno się znaleźć odwzorowanie cyfrowe monografii lub artykułów, które były podstawą do uzyskania stopnia.

Nowe przepisy mają uelastycznić liczbę przyznawanych nagród w poszczególnych kategoriach przy zachowaniu ich maksymalnej liczby – 45 i zachowaniu ram budżetowych.

Projekt zakłada, że w przypadku nagrody za wyróżniającą się rozprawę doktorską jej maksymalna wysokość nie może przekroczyć ośmiokrotności wysokości minimalnego miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego dla profesora w uczelni publicznej. Z kolei w przypadku nagrody za wysoko ocenione osiągnięcia, będące podstawą nadania stopnia doktora habilitowanego - dwunastokrotności, a za osiągnięcia w zakresie działalności naukowej, w tym twórczości artystycznej, lub działalności wdrożeniowej – dwudziestoczterokrotności.

Wysokość udziału w nagrodzie przyznanej zespołowo dla poszczególnych nagrodzonych osób ma być ustalana odpowiednio do procentowego udziału każdej z nich w powstaniu osiągnięcia określonego we wniosku.

Projektowane rozporządzenie określa organizację i pracę zespołu ds. nagród. W jego skład ma wchodzić 20 członków posiadających tytuł profesora, z których: 11 wskazuje prezes Rady Ministrów, 3 - PAN, 3 - minister edukacji i nauki oraz 3 - minister kultury i dziedzictwa narodowego. Kadencja zespołu ma trwać 5 lat. Każdy z członków może pełnić funkcję nie dłużej niż przez dwie kadencje zespołu.

Wprowadzono też możliwość czasowego zawieszenia członka Zespołu ds. Nagród Prezesa Rady Ministrów w jego pracach.

Projekt przewiduje, że za udział w posiedzeniu zespołu lub podzespołu jego członkom przysługuje wynagrodzenie w wysokości: 600 zł dla członka zespołu pełniącego funkcję przewodniczącego, 400 zł dla pozostałych członków zespołu. Z kolei za każdą indywidualnie sporządzoną opinię dot. wniosku o przyznanie nagrody przysługuje wynagrodzenie w wysokości 400 zł.

Nagrody mają być przyznawane przez premiera naukowcom do 31 grudnia danego roku.

Według założeń, rozporządzenie ma wejść w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia i ma być wykonywane cyklicznie poprzez coroczne przyznawanie nagród w terminie i na zasadach w nim określonych.

Projekt trafi teraz do opiniowania.(PAP)

Autorka: Iwona Pałczyńska

ipa/ mhr/

Fundacja PAP zezwala na bezpłatny przedruk artykułów z Serwisu Nauka w Polsce pod warunkiem mailowego poinformowania nas raz w miesiącu o fakcie korzystania z serwisu oraz podania źródła artykułu. W portalach i serwisach internetowych prosimy o zamieszczenie podlinkowanego adresu: Źródło: naukawpolsce.pl, a w czasopismach adnotacji: Źródło: Serwis Nauka w Polsce - naukawpolsce.pl. Powyższe zezwolenie nie dotyczy: informacji z kategorii "Świat" oraz wszelkich fotografii i materiałów wideo.

Czytaj także

  • 19.06.2024. Siedziba Trybunału Konstytucyjnego w Warszawie. PAP/Radek Pietruszka

    TK: nowelizacja o NCBR niekonstytucyjna, do głosowania nie dopuszczono dwóch posłów

  • 19.08.2011. Pałac Staszica, siedziba Polskiej Akademii Nauk. PAP/Wojciech Pacewicz

    Zespół doradczy przy PAN przedstawił propozycje zmian ewaluacji jakości działalności naukowej

Przed dodaniem komentarza prosimy o zapoznanie z Regulaminem forum serwisu Nauka w Polsce.

newsletter

Zapraszamy do zapisania się do naszego newslettera