Regulamin - cotygodniowy konkurs Nauki w Polsce

02.08.2022 aktualizacja: 30.10.2023

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1 Przed przystąpieniem do Konkursu Uczestnik powinien zapoznać się z postanowieniami niniejszego Regulaminu. Przystępując do Konkursu Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.

1.2 Organizatorem niniejszego Konkursu jest Fundacja Polskiej Agencji Prasowej, ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa.

1.3 Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

1.4 Czas trwania Konkursu obejmuje okres od 15 lipca 2022 r. do odwołania.

1.5 Konkurs nie jest grą losową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną czy audiotekstową, których wynik zależy od przypadku w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 2094 ze zm.).

1.6 Celem Konkursu jest nagradzanie Laureatów Konkursu na zasadach wskazanych w Regulaminie

 

2. DEFINICJE

Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie:

2.1 Konkurs – Konkurs opisany w niniejszym Regulaminie;

2.2 Regulamin – niniejszy Regulamin Konkursu, określający zasady i warunki przebiegu Konkursu

oraz prawa i obowiązki Uczestników oraz Organizatora Konkursu;

2.3 Uczestnik – osoba fizyczna, która dokonała prawidłowego i skutecznego Zgłoszenia do Konkursu i która spełnia wszystkie warunki określone w niniejszym Regulaminie;

2.4 Zgłoszenie – (jako zgłoszenie rozumie się) zaakceptowanie postanowień niniejszego Regulaminu oraz prawidłowe i skuteczne zgłoszenie do Konkursu rozwiązania Zadania konkursowego, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu. Do niniejszego Konkursu Uczestnik może zgłosić się wyłącznie poprzez Stronę internetową Konkursu.

2.5 Strona internetowa Konkursu – strona internetowa dostępna pod adresem: https://naukawpolsce.pl/konkurs

2.6 Zadanie konkursowe – zadanie konkursowe polega na udzieleniu prawidłowej odpowiedzi na zamieszczone na stronie konkursu pytania.

Komisja konkursowa oceniając prace weźmie pod uwagę przede wszystkim następujące kryteria:

− zgodność pracy z postanowieniami niniejszego Regulaminu;

− prawidłowość odpowiedzi.

Rozwiązanie Zadania konkursowego musi spełniać łącznie następujące warunki:

− musi być wykonane na zadany temat.

Rozwiązanie Zadania konkursowego nie może zawierać treści sprzecznych z prawem lub dobrymi Obyczajami.

2.7 Laureat – osoba, która wygrała nagrodę w Konkursie;

2.8 Komisja konkursowa – zespół osób powołanych przez Organizatora do nadzoru i organizacji Konkursu zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu. W skład Komisji Konkursowej wchodzą przedstawiciele Organizatora. Do zadań Komisji Konkursowej należy w szczególności czuwanie nad prawidłowym przebiegiem Konkursu, wyłanianie Laureatów Konkursu oraz nadzór nad rozpatrywaniem ewentualnych reklamacji.

 

3. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

3.1 W Konkursie mogą wziąć udział pełnoletnie osoby fizyczne.

3.2 Zgłoszenie w Konkursie musi być dokonane w sposób wskazany w Regulaminie. Niespełnienie któregokolwiek z warunków Zgłoszenia spowoduje jego nieważność.

3.3 Uczestnik poprzez dokonanie Zgłoszenia do Konkursu oświadcza, że:

a) w przypadku, nagrodzenia rozwiązania Zadania konkursowego - wyraża bezpłatną zgodę na rozpowszechnienie/opublikowanie rozwiązania zadania konkursowego, a także swoich danych na: Stronie internetowej Konkursu pod adresem https://naukawpolsce.pl/konkurs lub stronach internetowych lub social mediach zarządzanych i administrowanych przez Fundację Polskiej Agencji Prasowej.

3.4 Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Uczestnik spełnia warunki określone w niniejszym Regulaminie. W tym celu Organizator może żądać (żądaniem skierowanym za pośrednictwem wiadomości e-mail, na adres e-mail, który Uczestnik podał w formularzu zgłoszeniowym do Konkursu) od Uczestnika złożenia/przesłania dodatkowych oświadczeń na piśmie, podania dodatkowych danych bądź przedłożenia dokumentów niezbędnych do prawidłowego uczestnictwa w Konkursie. Uczestnicy mogą zostać zobowiązani przez Organizatora do przesłania ww. dodatkowych informacji, dokumentów na adres siedziby Organizatora lub na adres poczty elektronicznej Organizatora wskazany przez niego w żądaniu. Brak możliwości kontaktu z Uczestnikiem skutkuje negatywną weryfikacją i powoduje usunięcie podejrzanego zgłoszenia / podejrzanych zgłoszeń Uczestnika do Konkursu. Każdy Uczestnik Konkursu zobowiązany jest do regularnego sprawdzania czy wiadomość e-mail od Organizatora nie trafiła do skrzynki mailowej Uczestnika zawierającej wiadomości zakwalifikowane jako „wiadomości śmieci” / „spam”. W przypadku braku pozytywnej weryfikacji – niespełnienia warunków wynikających z niniejszego regulaminu lub niespełnienia wszystkich żądań Organizatora, w terminie wyznaczonym przez Organizatora (nie dłuższym niż 5 dni od daty wysłania żądania przez Organizatora) lub próby naruszenia przez Uczestnika Regulaminu lub przepisów powszechnie obowiązujących, Organizator może (po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego) wykluczyć danego Uczestnika z Konkursu, w tym mogą zostać usunięte wszystkie zgłoszenia Uczestnika do Konkursu, Uczestnik może zostać pozbawiony praw do wszystkich nagród w Konkursie. W takim przypadku nagroda pozostaje w dyspozycji organizatora.

3.5 Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne i nieodpłatne.

3.6 W przypadku wykrycia działań Uczestnika niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na przyznanie nagród w sposób niedozwolony, dany Uczestnik będzie pomijany w procesie przyznawania nagród. Osoby wykluczone zostaną poinformowane o takich decyzjach.

3.7 Uczestnik, przystępując do Konkursu, potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie i akceptuje w całości treść niniejszego Regulaminu.

 

4. ZGŁOSZENIE DO KONKURSU

4.1 W celu wzięcia udziału w Konkursie każdy Uczestnik powinien zastosować się do następującej procedury:

a) zapoznać się z postanowieniami niniejszego Regulaminu;

b) wykonać Zadanie konkursowe, zgodnie z postanowieniami wskazanymi na stronie internetowej konkursu;

c) zgłosić się do Konkursu poprzez Stronę internetową Konkursu, zgodnie z postanowieniami Regulaminu, w terminie wskazanym na stronie internetowej konkursu.

4.2 Każdy Uczestnik Konkursu może nadesłać jedno zgłoszenie w ramach każdego z konkursu.

4.3 W celu zgłoszenia się do niniejszego Konkursu, każdy Uczestnik musi wejść na Stronę internetową Konkursu i dokonać zgłoszenia za pośrednictwem umieszczonego tam formularza zgłoszeniowego poprzez podanie następujących danych i oświadczeń:

a) numer telefonu komórkowego Uczestnika;

b) adres poczty elektronicznej, tzw. adres e-mail Uczestnika;

c) zaznaczenie następujących oświadczeń przez Uczestnika:

 „Zapoznałam/-em się z Regulaminem Konkursu, w tym z postanowieniami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych, i akceptuję jego treść.”.

d) podanie rozwiązania Zadania konkursowego, tj. udzielenie odpowiedzi na Zadanie konkursowe zgodnie z postanowieniami Regulaminu.

 

5. WYŁANIANIE LAUREATA NAGRÓD

5.1 W celu wyłonienia Laureatów nagród w Konkursie oraz w celu zapewnienia nadzoru nad prawidłowym przebiegiem Konkursu, organizator powoła Komisję konkursową.

5.2 Rozstrzygniecie Konkursu nastąpi w dniach wskazanych na stronie internetowej konkursu i polegać będzie na wyłonieniu, przez Komisję konkursową spośród wszystkich prawidłowo zarejestrowanych Zgłoszeń w Konkursie, zgodnych z Regulaminem, wybranych rozwiązań Zadania konkursowego. Komisja konkursowa oceni według własnego uznania wszystkie prawidłowo nadesłane Zgłoszenia i wybierze Laureatów nagród w Konkursie.

5.3 Czas nadesłania zgłoszenia będzie rejestrowany przez komputer organizatora.

 

6. OGŁOSZENIE WYNIKÓW I ZASADY WYDAWANIA NAGRÓD

6.1 Każdy z Laureatów zostanie powiadomiony o wygranej, w terminie maksymalnie 7 dni od rozstrzygnięcia Konkursu, poprzez wysłanie przez Organizatora wiadomości email z informacją o wygranej. Powyższa wiadomość zostanie wysłana na adres email podany w zgłoszeniu przez Uczestnika Konkursu. Organizator w treści wiadomości poinformuje Laureata o wygranej nagrodzie oraz o konieczności przesłania kompletu niezbędnych danych i oświadczeń Laureata.

6.2 Organizator nie ponosi odpowiedzialności z powodu niemożności powiadomienia Laureata o wygranej w szczególności z powodu: podania przez Laureata błędnego adresu email lub jego zmiany w czasie trwania Konkursu.

6.3 Podanie danych osobowych i złożenie oświadczeń przez Laureatów, jest dobrowolne jednakże jest warunkiem koniecznym otrzymania nagrody.

6.4 Warunkiem wydania nagród jest prawidłowe podanie i wysłanie następujących danych i oświadczenia:

a) imię i nazwisko Uczestnika/Laureata;

b) adres poczty elektronicznej, tzw. adres e-mail Laureata podany w nagrodzonym Zgłoszeniu do Konkursu;

c) pełen adres zamieszkania Uczestnika/Laureata (pod który ma zostać wysłana nagroda);

d) oświadczenia o następującej treści:

— „Zapoznałam/-em się z regulaminem Konkursu, w tym z postanowieniami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych, i akceptuję jego treść.”.

6.6 W przypadku niepodania Organizatorowi przez Laureata nagrody wymaganych danych i oświadczeń niewydana nagroda pozostaje w dyspozycji Organizatora.

 

7. NAGRODY

7.1 Nagrodą w Konkursie jest zestaw gadżetów związanych z serwisem Nauka w Polsce.

Podatek od wygranych nie jest pobierany w przypadku nagród w konkursach: organizowanych i ogłaszanych przez środki masowego przekazu, specjalnych o tematyce naukowej, kulturalnej, dziennikarskiej, sportowej lub artystycznej - pod warunkiem, że jednorazowa wygrana lub prezent nie przekroczy równowartości 2 000 złotych.

 

8. NADZÓR NAD PRAWIDŁOWOŚCIĄ PRZEPROWADZENIA KONKURSU

8.1 Organem dokonującym weryfikacji przyznania nagród oraz decydującym o przyznaniu nagród jest Komisja Konkursowa.

8.2 Komisja Konkursowa rozstrzyga wszystkie wątpliwości związane z niniejszym Konkursem.

 

9. POLITYKA PRYWATNOŚCI – PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

9.1. Administratorem danych osobowych uczestników (w tym Laureatów) Konkursu przetwarzanych w ramach Konkursu  (dalej jako „Dane Osobowe”) jest Fundacja Polskiej Agencji Prasowej, ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa.

9.2. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych znajduje się w Załączniku nr 1 do Regulaminu.

 

11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

11.1 Organizator kontaktuje się z Uczestnikami tylko na potrzeby Konkursu.

11.2 Regulamin Konkursu będzie dostępny na Stronie internetowej Konkursu

11.3 Zasady przeprowadzenia Konkursu określa wyłącznie niniejszy Regulamin.

11.4 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:

− indywidualne ustawienia (konfiguracje sprzętowe i konfiguracje oprogramowania) urządzeń, przy

pomocy których Uczestnicy biorą udział w Konkursie;

− za treść rozwiązania Zadania konkursowego;

− prawdziwość wszelkich oświadczeń składanych przez Uczestników Konkursu.

11.5 Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów związanych z Regulaminem jest prawo

polskie. Ewentualne spory będą rozstrzygane przez właściwy miejscowo sąd powszechny.

11.6 Uczestnicy w celu uzyskania odpowiedzi na pytania związane z Konkursem mogą kontaktować

się z Organizatorem za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: konkursnwp@pap.pl

 

ZAŁĄCZNIK NR 1 do Regulaminu Konkursu

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W KONKURSIE

1. Administrator danych

Administratorem danych osobowych Uczestników (w tym Laureatów) Konkursu przetwarzanych w ramach Konkursu (dalej jako „Dane Osobowe”) jest Fundacja Polskiej Agencji Prasowej, ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa.

Dane Osobowe będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanym dalej „RODO”.

2. Cele i podstawy prawne przetwarzania Danych Osobowych

Dane Osobowe będą przetwarzane w celach:

a) Organizacji i realizacji Konkursu w tym przyjmowania zgłoszeń, weryfikacji uprawnień do otrzymania nagrody zgodnie z regulaminem Konkursu;

b) Wydania nagród Laureatom Konkursu,

c) Realizacji obowiązków prawnych, w szczególności wynikających z przepisów podatkowych i przepisów o rachunkowości,

d) Rozpatrywania reklamacji Uczestników (w tym Laureatów) Konkursu,

e) Obrony przed ewentualnymi roszczeniami Uczestników (w tym Laureatów), tj. w prawnie

uzasadnionym interesie realizowanym przez administratora danych osobowych.

Podstawą prawną przetwarzania danych w jest na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c, f RODO:

a) wywiązanie się z obowiązków prawnych wynikających z przepisów w zakresie prowadzenia rachunkowości, przepisów podatkowych oraz przepisów dot. przyrzeczenia publicznego wynikającego z Kodeksu cywilnego,

b) prawnie usprawiedliwiony interes – realizacja i organizacja Konkursu w tym w szczególności: przyjmowanie zgłoszeń, rozpatrywanie zgłoszeń, przyznawanie nagród oraz rozpatrywanie reklamacji i związanych z nimi roszczeń Uczestników Konkursu.

3. Odbiorcy Danych Osobowych

Dostęp do Danych Osobowych mogą mieć upoważnieni pracownicy Administratora, a także usługodawcy w związku z organizacją i realizacją Konkursu, którym w drodze umowy powierzono przetwarzanie Danych Osobowych na potrzeby realizacji ww. usług. Dane Uczestników mogą być udostępniane: podmiotom świadczącym usługi serwisowe oraz wsparcia technicznego dla systemów informatycznych, w których gromadzone są dane osobowe Uczestników Konkursu, podmiotom realizującym wykonanie/wydanie nagrody, operatorom pocztowym / przewoźnikom, a także podmiotom obsługującym prawnie i księgowo. Dostęp do Danych Osobowych mają tylko osoby, w przypadku których istnieje uzasadnienie takiego dostępu z uwagi na wykonywane zadania i świadczone usługi. Wszystkie osoby upoważnione do przetwarzania Danych Osobowych są zobowiązane do zachowania poufności danych i ich zabezpieczenia przed ujawnieniem osobom nieuprawnionym.

4. Okres przechowywania Danych Osobowych

Dane osobowe Uczestników będą przechowywane przez okres trwania Konkursu, a następnie nie dłużej niż przez 1 rok od zakończenia Konkursu. Dane osobowe Laureatów będą przechowywane dodatkowo przez okres wymagany przepisami obowiązującego prawa dla celów podatkowych i celów sprawozdawczości (czyli 5 lat od upływu roku, w którym został zakończony Konkurs, chyba, że ustawodawca/prawodawca postanowi inaczej).

W przypadku zgłoszenia roszczenia przez daną osobę, okres przechowywania i przetwarzania jej danych osobowych może ulec przedłużeniu, jeśli będzie to niezbędne dla rozpatrzenia roszczenia i ewentualnej obrony przed takim roszczeniem.

5. Zasady gromadzenia Danych Osobowych

Podanie przez Uczestnika danych osobowych jest dobrowolne, ale jest warunkiem koniecznym udziału w Konkursie. Uczestnik jest zobowiązany do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie wyłączenie Uczestnika z udziału w Konkursie, w tym pozbawienie prawa do Nagrody.

Dane osobowe Uczestników Konkursu nie będą przekazywane do państwa trzeciego, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy.

6. Prawa związane z przetwarzaniem Danych Osobowych

Osoba, której dane dotyczą może skorzystać wobec Administratora z następujących praw:

a) prawa do żądania dostępu do swoich Danych Osobowych i uzyskania informacji na temat ich przetwarzania, a w przypadku, gdyby były nieprawidłowe ma prawo do żądania ich sprostowania (zgodnie z art. 15 i 16 RODO),

b) prawa do żądania ograniczenia przetwarzania danych w sytuacjach i na zasadach wskazanych w art. 18 RODO (Podmiot danych może żądać ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych na okres weryfikacji ich prawidłowości lub do czasu rozpatrzenia jego sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Prawo to przysługuje także w sytuacji, gdy zdaniem podmiot danych przetwarzanie jego danych jest niezgodnie z prawem, lecz nie chce on, aby dane te zostały od razu usunięte lub w przypadku, gdy dane są mu potrzebne dłużej niż zakładał przyjęty okres przetwarzania, z uwagi na kwestie ustalenia lub obrony roszczeń),

c) prawa do żądania usunięcia danych zgodnie z art. 17 RODO („prawo do bycia zapomnianym”),

d) prawa do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Danych Osobowych z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją, w przypadku, gdy dane są przetwarzane w ramach realizacji prawnie usprawiedliwionych interesów, o których mowa w punkcie 2 (zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO).

7. Dane kontaktowe

Korespondencję papierową należy natomiast wysyłać na adres: Fundacja Polskiej Agencji Prasowej, ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa.

W sprawach związanych z przetwarzaniem Danych Osobowych oraz realizacją praw przysługujących

osobom, których te dane dotyczą można kontaktować się na adres e-mail: ochronadanychosobowych@pap.pl.

Osoba, która złożyła wniosek lub żądanie dotyczące przetwarzania jej Danych Osobowych, w ramach korzystania z przysługujących jej praw, może zostać poproszona o odpowiedź na kilka pytań, które umożliwią weryfikację jej tożsamości.

Ponadto osoba, której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę na przetwarzanie jej Danych Osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Najpopularniejsze

 • Fot. Adobe Stock

  Błądzenie myślami wspiera kreatywność

 • Egipt/Listy centurionów znaleźli polscy archeolodzy w Berenike

 • NASK ostrzegła przed kampanią phishingową wymierzoną w studentów i uczelnie wyższe

 • Minister nauki: część ośrodków akademickich czeka konsolidacja

 • Psycholog: zabierzmy dzieciom cyfrowy smoczek

 • Fot. Adobe Stock

  CDC: do środowiska trafiło ponad 1 mld komarów GMO przeznaczonych do walki z malarią

 • Odchudzający lek typu „koń trojański” skuteczniejszy niż dotychczasowe terapie otyłości

 • Chatboty mówią nam to, co chcemy usłyszeć

 • Liczenie kroków nie daje lepszego efektu zdrowotnego od liczenia aktywności w minutach

 • Do 2025 r. oczekiwana długość życia na świecie wzrośnie o niemal 5 lat

Stacja w Kosewie. Źródło: PAN

PAN: hodowla jeleniowatych w Kosewie nie służyła celom naukowym

Prezes PAN prof. Marek Konarzewski zapowiedział przekształcenie placówki w Kosewie w stację agroekologiczną, która będzie rękojmią uchronienia obszaru przed dziką prywatyzacją. Dodał, że zlikwidowana zostanie ferma jeleniowatych, ponieważ nie służyła ona celom naukowym, a pozyskiwaniu mięsa i skór.

newsletter

Zapraszamy do zapisania się do naszego newslettera