Nauka dla Społeczeństwa

29.01.2023
PL EN
24.03.2015 aktualizacja 24.03.2015

Rząd za ułatwieniami w certyfikowaniu znajomości języka polskiego

Fot. Fotolia Fot. Fotolia

Łatwiejszy dostęp do egzaminów i certyfikatów poświadczających znajomość języka polskiego to cel projektu nowelizacji ustawy o języku polskim, który we wtorek przyjęła Rada Ministrów. Nowe przepisy umożliwią przystąpienie do egzaminów większej liczbie osób.

Projekt nowelizacji ustawy o języku polskim oraz ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych opracowano na podstawie założeń przyjętych przez Radę Ministrów w grudniu 2013 roku. Wnioskodawcą projektu jest Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

"Nowe przepisy umożliwią większej liczbie osób przystępowanie do egzaminów poświadczających znajomość języka polskiego, jako obcego. Przygotowane regulacje są adresowane do zagranicznych partnerów gospodarczych, cudzoziemców – kandydatów na studia, osób, które wiążą swoją działalność lub karierę zawodową z Polską, w tym ubiegających się o obywatelstwo polskie. Nowe przepisy ułatwią tym osobom uzyskanie urzędowego poświadczenia znajomości języka polskiego, jako obcego" - informuje Centrum Informacyjne Rządu w komunikacie przesłanym po posiedzeniu Rady Ministrów.

Minister nauki i szkolnictwa wyższego Lena Kolarska-Bobińska zwraca uwagę, że wśród obcokrajowców rośnie zainteresowanie nauką języka polskiego. "Wzrosła też potrzeba potwierdzenia jego znajomości. W latach 2012-2013 podwoiła się liczba osób zdających egzamin z języka polskiego – z około. tysiąca do ponad dwóch tysięcy. Obecny system certyfikacji wymaga więc usprawnienia i poszerzenia dostępności" - podkreśla minister Kolarska-Bobińska w przesłanym komunikacie.

Dotychczas za przeprowadzanie egzaminów i przyznawanie certyfikatów poświadczających znajomość języka polskiego, jako obcego odpowiadała Państwowa Komisja Poświadczania Znajomości Języka Polskiego, jako Obcego. "Po zmianach system ten zostanie zdecentralizowany" - czytamy w komunikacie CIR.

Po wprowadzeniu zmian dotychczasową komisję ma zastąpić Komisja do Spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego, która będzie koordynowała i nadzorowała funkcjonowanie systemu. Jednak egzaminy poświadczające znajomość języka polskiego, jako obcego będą mogły przeprowadzać uczelnie polskie i zagraniczne prowadzące studia w zakresie filologii polskiej, a także inne podmioty działające w kraju lub za granicą np. szkoły językowe, instytuty i szkoły polskie za granicą. Oby otrzymać uprawnienia do egzaminowania, muszą jednak od co najmniej trzech lat prowadzić lektoraty, kursy lub inne zajęcia dydaktyczne z języka polskiego lub tego języka, jako obcego albo inne zajęcia dydaktyczne.

Lista podmiotów uprawnionych do organizowania egzaminów oraz informacje o terminach i miejscach ich przeprowadzania będą publikowane w BIP na stronie ministra nauki i szkolnictwa wyższego. Pierwsze uprawnienie do organizowania egzaminów nadawane będzie na dwa lata, a dopiero kolejne uprawnienia na maksimum pięć lat. "Rozwiązanie to zapewni okresową ocenę działalności podmiotów uprawnionych do organizowania egzaminów i zapewni ich należyty poziom" - informuje CIR w przesłanym komunikacie.

Zgodnie z proponowanymi przepisami zwiększy się też liczba poziomów certyfikacji języka polskiego. Zamiast dotychczasowych trzech poziomów, wprowadzonych zostanie dziesięć: sześć od A1 do C2 oraz cztery poziomy dostosowane do potrzeb dzieci i młodzieży. Rozwiązanie to jest zgodne z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego: uczenie, nauczanie, ocenianie. "Rozwiązanie to powinno ułatwić np. międzyuczelnianą wymianę studentów" - czytamy w komunikacie CIR.

Wskutek proponowanych zmian rozszerzeniu ulegnie także grupa osób, które będą mogły uzyskać certyfikat znajomości języka polskiego, jako obcego bez konieczności zdawania egzaminu.

Ze zmian, które mają być wprowadzone w ustawie o języku polskim wynikają też zmiany w ustawie o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych. Zgodnie z zapisami ustawy co najmniej dwie osoby wchodzące w skład zarządu towarzystwa emerytalnego, w tym prezes zarządu, muszą posługiwać się językiem polskim. W przypadku obywateli państw obcych znajomość języka polskiego powinna być potwierdzona urzędowym poświadczeniem. Uzyskanie takiego poświadczenia będzie możliwe na zasadach opisanych w nowelizowanej ustawie o języku polskim.

Proponowane w projekcie nowelizacji regulacje trafią obecnie do Sejmu.

PAP - Nauka w Polsce

ekr/ mki/

Przed dodaniem komentarza prosimy o zapoznanie z Regulaminem forum serwisu Nauka w Polsce.

Copyright © Fundacja PAP 2023