Nauka dla Społeczeństwa

18.04.2024
PL EN
28.07.2023 aktualizacja 28.07.2023

Senat za odrzuceniem ustawy dotyczącej budowy strzelnic przez uczelnie

Fot. Adobe Stock Fot. Adobe Stock

Senat opowiedział się za odrzuceniem ustawy o inwestycjach w zakresie budowy strzelnic realizowanych przez uczelnie. Ustawa wróci teraz do Sejmu.

Za odrzuceniem ustawy w głosowaniu opowiedziało się 52 senatorów, 45 było przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu. O odrzucenie ustawy wnioskowały senackie Komisje: Nauki, Edukacji i Sportu oraz Infrastruktury.

Ustawa teraz wróci do Sejmu, który w głosowaniu zdecyduje, czy ustawa zostanie odrzucona, czy nie.

Deklarowanym celem ustawy o inwestycjach w zakresie budowy strzelnic realizowanych przez uczelnie jest umożliwienie sprawnej budowy strzelnic, jako przedsięwzięć istotnych z punktu widzenia interesów państwa i kształtowania postaw patriotycznych. Proces inwestycyjny miałby być uproszczony, tak by inwestor (uczelnia) mógł go przeprowadzić "w możliwie najkrótszym terminie, z uwzględnieniem interesu jednostki, jak i określonego w ustawie interesu publicznego". Projekt ustawy był projektem poselskim złożonym przez posłów PiS.

Ustawa o inwestycjach w zakresie budowy strzelnic realizowanych przez uczelnie przewiduje, że zezwolenia na budowę strzelnic, po uprzednim uzyskaniu przez uczelnię decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, będą wydawali właściwi miejscowo wojewodowie. Przed wydaniem decyzji o zezwoleniu, wojewoda będzie występował o liczne opinie, w tym do zarządu województwa i wójta (burmistrza, prezydenta miasta) i właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków, zastępujące wymagane przepisami uzgodnienia, pozwolenia, warunki, zgody bądź stanowiska właściwych organów. Na wniosek inwestora uzasadniony interesem publicznym, wojewoda będzie nadawał decyzji o zezwoleniu rygor natychmiastowej wykonalności.

Z dniem, w którym decyzja o zezwoleniu stanie się ostateczna, nieruchomości przeznaczone na tę inwestycję będą oddawane uczelni w nieodpłatne użytkowanie, a prawa użytkowania wieczystego i hipoteki na nieruchomościach objętych decyzją będą wygasać. Za nieruchomości, użytkowanie wieczyste oraz ograniczone prawa rzeczowe przysługiwać będzie odszkodowanie w wysokości uzgodnionej między uczelnią a dotychczasowym właścicielem, użytkownikiem wieczystym lub podmiotem ograniczonego prawa rzeczowego.

Nie będzie możliwe wstrzymanie wykonania decyzji o zezwoleniu w razie złożenia skargi do sądu administracyjnego, a w razie stwierdzenia nieważności decyzji o zezwoleniu albo jej wydania z naruszeniem prawa, naprawienie szkody będzie mogło nastąpić tylko przez wypłatę odszkodowania.

Ustawa o inwestycjach w zakresie budowy strzelnic realizowanych przez uczelnie zmienia ustawy: o gospodarce nieruchomościami i o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Pierwotnie projekt ustawy nosił tytuł o inwestycjach w zakresie budowy strzelnic oraz innych inwestycjach kształtujących postawy patriotyczne i wychowanie w poczuciu odpowiedzialności za państwo polskie realizowanych przez uczelnie. Podczas drugiego czytania w Sejmie posłowie PiS złożyli poprawki, które Sejm przyjął, w efekcie ustawa nie dotyczy innych inwestycji niż strzelnice. (PAP)

Autorka: Danuta Starzyńska-Rosiecka

dsr/ del/ mhr/

Przed dodaniem komentarza prosimy o zapoznanie z Regulaminem forum serwisu Nauka w Polsce.

Copyright © Fundacja PAP 2024