Nauka dla Społeczeństwa

16.04.2024
PL EN
11.10.2018 aktualizacja 23.04.2019

Kraków/ 31 października UJ uchwali zasady powołania pierwszej rady uczelni

Fot. Fotolia Fot. Fotolia

31 października Senat Uniwersytetu Jagiellońskiego będzie głosował nad projektem uchwały określającej zasady powołania pierwszej rady uczelni. Powołanie takich gremiów na uczelniach przewiduje nowa ustawa o szkolnictwie wyższym, która weszła w życie 1 października.

Zgodnie z zapisami ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (nazywanej też Konstytucją dla Nauki), senat uczelni publicznej ma powołać pierwszą radę uczelni do 30 czerwca 2019 r. Kadencja pierwszej rady uczelni trwa do końca 2020 r.

Jak poinformował UJ, w środę projekt uchwały, który zostanie poddany głosowaniu 31 października, został rozesłany do członków Senatu UJ.

„Dwa najważniejsze zadania rady to zaopiniowanie projektu nowego statutu uczelni oraz wskazanie kandydatów na rektora (kadencja obecnego rektora kończy się w 2020 r.-PAP)” – powiedział PAP dziekan Wydziału Prawa i Administracji UJ prof. Jerzy Pisuliński. Nowy statut uczelni musi zostać uchwalony w takim czasie, aby wszedł w życie 1 października 2019 r.

Kwestię zgłaszania kandydatów do pierwszej rady reguluje uczelnia (a nie nowa ustawa o szkolnictwie wyższym i nauce) w uchwale. Zgodnie z projektem uchwały, kandydatów może zgłosić rektor UJ lub co najmniej siedmiu członków Senatu UJ. Zgłoszenia na piśmie należy złożyć przewodniczącemu uczelnianej komisji wyborczej do 17 grudnia 2018 r. Kwestie zgłaszania kandydatów do kolejnych rad uczelni (po 2020 r.) regulować będzie nowy statut uczelni.

Pierwszą, tymczasową radę powoła Senat UJ - prawdopodobnie w styczniu 2019 r. - w głosowaniu tajnym bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy składu Senatu UJ.

Zgodnie z projektem uchwały, który zostanie poddany głosowaniu 31 października, pierwsza rada uczelni będzie się składać z siedmiu członków – Senat UJ wybierze sześciu: trzech spośród członków wspólnoty uczelni i trzech spoza wspólnoty uczelni. Siódmym członkiem rady będzie przewodniczący Samorządu Studentów UJ.

Osoby w radzie muszą m.in. mieć wykształcenie wyższe - z wyjątkiem przewodniczącego Samorządu Studentów UJ, nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo, nie mogą w chwili rozpoczęcia kadencji mieć więcej niż 67 lat.

Ustawa wyklucza zasiadanie w radzie osób, które pełnią funkcję organu na Uniwersytecie Jagiellońskim albo innej uczelni - dlatego jej członkiem nie może być np. rektor lub dziekan innej uczelni ani pracownicy administracji publicznej.

Konstytucja dla Nauki wprowadza obowiązek złożenia oświadczeń lustracyjnych przez członków rady. Nie mogą być to osoby, które pracowały w organach bezpieczeństwa państwa w latach 1944-1990, lub współpracowały z tymi organami.

Zgodnie z ustawą rada uczelni może liczyć siedmiu członków (sześciu powołanych przez senat i przewodniczącego samorządu studentów) lub dziewięciu członków (ośmiu członków powołanych przez senat i przewodniczącego samorządu studentów). Co najmniej połowa tych osób musi być spoza wspólnoty uczelni – nie mogą to być pracownicy uczelni ani doktoranci. Ustawa wymaga, aby jej przewodniczącym była osoba spoza wspólnoty uczelni.

Od 1 stycznia 2021 r. rady uczelni będą pełnić czteroletnią kadencję.

PAP - Nauka w Polsce, Beata Kołodziej

bko/ agt/

Przed dodaniem komentarza prosimy o zapoznanie z Regulaminem forum serwisu Nauka w Polsce.

Copyright © Fundacja PAP 2024